Skip to main content

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van iMediaStars. Heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Versie 2.2 – De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 05-01-2024.

1. Algemeen

1.1 De in deze voorwaarde genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn op alle offerte aanvragen en transacties van toepassing waarbij iMediaStars en bezoekers en aanbieders die gebruik maken van de diensten van iMediaStars betrokken zijn.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Opdrachtgever: Natuurlijke – of rechtspersoon met wie iMediaStars een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie iMediaStars een offerte uitbrengt.
B. Opdrachtnemer: iMediaStars, gevestigd te Hilversum, hierna: “iMediaStars” en handelsnamen handelend onder de naam van iMediaStars.
C. Producten/diensten van iMediaStars:
De door iMediaStars te leveren dienst of product waarbij informatie van de opdrachtgever digitaal kan worden geraadpleegd. Hieronder valt onder andere het webdesign, plaatsing en/of huur van de website, promotionele activiteiten m.b.t. de website, domeinregistratie plus alle andere ondersteunende en aanvullende producten/diensten.
D. Overeenkomst: Elke onderling overeengekomen-, wederzijdse acceptatie welke betrekking heeft op levering van diensten/producten.
1.3 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.
1.4 Eventuele drukfouten of verschrijvingen zijn niet bindend voor iMediaStars.

2. Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 De in de offerte genoemde prijzen zijn bindend nadat iMediaStars de opdracht schriftelijk, middels een aanbetalingsfactuur heeft bevestigd en de aanbetaling is voldaan door de opdrachtgever. (De aanbetalingsfactuur is tevens de opdrachtbevestiging)
2.3 Wijziging van opgegeven tarieven worden uitdrukkelijk voorbehouden, ook na verzending van de opdrachtbevestiging; zo kan iMediaStars in geval van opgetreden prijsverhogingen, heffingen, koerswijzigingen of belastingen de kosten hiervoor doorberekenen.
2.4 Alle tarieven welke door iMediaStars zijn opgegeven zijn exclusief BTW.

3. Geldigheid en toepasselijkheid

3.1 De algemene voorwaarden van iMediaStars zijn op alle aanbiedingen en offertes en op alle verrichte diensten en handelingen en gesloten overeenkomsten van toepassing.
3.2 Eventuele afwijkingen zijn alleen geldig wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.
3.3 Toepasselijkheid van inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van de aanvrager wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4 Na een aanbetaling van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht stemt de opdrachtgever in met de door ons opgestelde algemene voorwaarden.
3.5 iMediaStars behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te vullen.
3.6 Wanneer er een bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Bepalingen die nietig zijn kunnen in overeenstemming met iMediaStars en de aanvrager opnieuw overeengekomen worden.

4. Prijzen, facturatie en betalingen

4.1 Indien de inhoud van een opdracht is gewijzigd kan tariefswijziging optreden. Dit geldt ook voor verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in de wet- en regelgeving die voor iMediaStars van toepassing zijn.
4.2.1 Na het goedkeuren van de offerte verlangt iMediaStars een aanbetaling van 50%. Na het gereedkomen van de opdracht wordt de overige 50% gefactureerd. Als het volledige bedrag betaald is wordt de opdracht opgeleverd. Eventueel aangevuld met extra gemaakte kosten die buiten de gemaakte afspraken vallen.
4.2.2 Na het goedkeuren van de offerte met uitbesteding van bepaalde werkzaamheden aan een derde partij verlangt iMediaStars een volledige aanbetaling van 100%. Eventueel aangevuld met extra gemaakte kosten die buiten de gemaakte afspraken vallen.
4.3 Eventuele onderhoudskosten, gebruikskosten, domeinnaam(en) en hosting worden vooraf over een afgesproken periode middels automatische incasso in rekening gebracht. Overige kosten worden deels vooraf en deels gefactureerd bij oplevering.
4.4 Uiterlijk 14 dagen na factuurdatum wordt de opdracht als volledig beschouwd. Vanaf dat moment worden eventuele veranderingen of toevoegingen in rekening gebracht. Hierna wordt er een basis uurloon in rekening gebracht.
4.5 Voorafgaand aan de oplevering zullen alle in rekening gebrachte kosten binnen 14 dagen door de opdrachtgever/aanvrager worden voldaan. Dit geschiedt op de door iMediaStars aangewezen bankrekening.
4.6 De opdrachtgever/aanvrager is niet bevoegd tot verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om de verplichting tot betaling jegens iMediaStars uit te stellen.
4.7 Indien de klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. iMediaStars is als dan gerechtigd zonder nadere mededeling levering van diensten op te schorten.
4.7.1 de door de klant gehoste websites en apps mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
4.8 De opdrachtgever/aanvrager is over alle bedragen die niet zijn betaald op de laatste dag van de betalingstermijn een vertragingsrente van 2,5 % per maand (of gedeelte van de maand) verschuldigd over het totaalbedrag van de factuur. Ook worden de buitenrechtelijke kosten van iMediaStars in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van 40,00 EURO per overschrijding.
4.9 iMediaStars stuurt een factuur naar de opdrachtgever per betalingstermijn. In de factuur zijn alle kosten opgenomen die samenhangen met de overeenkomst.
4.10 Gebruikskosten voor Business apps worden in rekening gebracht vanaf het moment dat de app in de Google Play en/of Apple App Store beschikbaar is en uiterlijk 6 weken (redelijke termijn) na oplevering van de app. Ongeacht of de app in de Google Play en/of Apple App Store beschikbaar is.
4.11 Gebruikskosten voor apps worden per 3 maanden vooruit gefactureerd.

5. Privacybeleid

5.1 Persoonsinformatie die wordt verkregen door iMediaStars worden niet aan derden verstrekt tenzij anders is afgesproken en toestemming van de opdrachtgever verleend is en wordt slechts gebruikt om uw aanmelding van domeinnaam en hosting aan te vragen. Onder persoonsinformatie valt o.a. NAW gegevens , e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens. Uw persoonsinformatie blijft persoonlijk. Zo ook uw aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal.

6. Beperkingen en aansprakelijkheid

6.1 iMediaStars uit kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die de aanvrager/klant wenst te geven met betrekking tot de inhoud van de af te nemen diensten/producten.
6.2 Voor zover toegestaan op grond van de wet, vrijwaart de aanvrager iMediaStars voor iedere aansprakelijkheid voor aan de aanvrager toe te rekenen schade, voor zover voortvloeiend uit of verband houdend met via iMediaStars aangeboden producten, arrangementen of diensten, met inbegrip van mislukte of voltooide transacties.
6.3 iMediaStars is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien iMediaStars aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de klant zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van de bestelling.
6.4 iMediaStars aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de aanvrager/aanbieder of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze offerte/aanvraag overeenkomst).
6.5 iMediaStars is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiaal dat aangeleverd wordt door klanten of derden ten behoeve van de website. Materialen kunnen foto’s (digitaal), plaatjes of afbeeldingen (digitaal), teksten en overige materialen (digitaal) bevatten.
6.6 iMediaStars zorgt met aandacht en beste kunnen voor een goede dienstverlening, minstens overeenkomstig met de (schriftelijk) gemaakte afspraken met opdrachtgever/aanvrager.
6.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk dat benodigde gegevens ten behoeve van een opdracht tijdig worden aangeleverd/verstrekt. Indien dit niet het geval is heeft iMediaStars het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele extra bijkomende kosten te verhalen op de opdrachtgever.
6.8 iMediaStars biedt geen garantie voor de aflevering van pushberichten verzonden via de door ons geleverde Business apps naar Android- en iOS-apparaten.
6.8b Hoewel we ons best doen om een betrouwbare pushberichtenservice te bieden, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor technische beperkingen, netwerkproblemen, apparaat instellingen of andere factoren die kunnen leiden tot het niet ontvangen of vertraagd ontvangen van pushberichten.
6.8c De aflevering van pushberichten is afhankelijk van externe services en platformen (zoals Apple Push Notification Service en Firebase Cloud Messaging) en valt buiten onze controle.
6.9 Helaas kan het voorkomen dat bepaalde (Android) apparaten incidenteel problemen ondervinden bij het afspelen van een radiostream in onze Business App/Radio App. Deze problemen kunnen te wijten zijn aan beperkingen zoals het niet toestaan van afspelen van geluid op de achtergrond, een zwakke internetverbinding of onderbrekingen in het signaal. Het verlenen van volledige garantie op dergelijke situaties is complex, aangezien deze afhankelijk zijn van externe factoren.
6.9b Wij wijzen erop dat de verantwoordelijkheid voor een soepele werking van de radiostream valt onder de streamprovider. Wij kunnen enkel garantie bieden wanneer de radiostream wordt geleverd via live-streams.nl, onze samenwerkingspartner en gerenommeerde streamprovider.
6.9c Wij streven ernaar de best mogelijke service te bieden, maar het is van cruciaal belang dat onze gebruikers rekening houden met de genoemde externe variabelen die de prestaties van de radiostream kunnen beïnvloeden.

7. Wijzigingen / extra te verrichten arbeid

7.1 Wanneer er sprake is van extra werkzaamheden of andere prestaties op verzoek van de opdrachtgever na het volgens de termijn op te leveren product dan zal iMediaStars dit in rekening brengen en een basis uurloon hanteren. iMediaStars verplicht zich niet aan deze werkzaamheden.
7.2 Voor de diensten en producten geldt een vaste prijs. Alle prijzen en financiële consequenties worden met de opdrachtgever van te voren schriftelijk gecommuniceerd.
7.3 Eventuele tariefwijzigingen kunnen te allen tijde plaatsvinden in voor iMediaStars van toepassing zijnde wet en regelgeving.
7.4 Nadat de opdrachtgever de offerte heeft goedgekeurd is het niet meer mogelijk veranderingen aan het design kosteloos te laten uitvoeren.
7.5 Tijdens de realisatie van de website voeren we eventueel gewenste aanpassingen door. Er zijn 2 aanpassingsronden mogelijk.

8. Duur en beeindiging

8.1 Domeinnaamregistratie en hosting dienen uiterlijk 3 maanden voor CED (contract einddatum) opgezegd worden. Na deze periode wordt het stilzwijgend verlengd.
8.1b App gebruikskosten t.b.v.  onze Business app abonnementen dienen uiterlijk 1 maand voor CED (contract einddatum) opgezegd worden. Na deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 1 maand.
8.1c Business app abonnementen hebben een minimale looptijd van 1 jaar mits anders is afgesproken. De looptijd gaat in op het moment dat de app beschikbaar is in iTunes (iOS) en/of Google Play (Android) met een redelijke termijn van maximaal 8 weken.
8.2 Indien er sprake is van een onderhoudscontract geldt er een minimale looptijd van 1 jaar. Na 1 jaar hanteert iMediaStars een opzegtermijn van 1 maand.
8.4 Opzegging is enkel schriftelijk mogelijk of per e-mail en dient altijd bevestigd te worden door iMediaStars.
8.5 iMediaStars kan een overeenkomst beëindigen op voet van onderstaande punten:
a. Als de opdrachtgever zich niet of onvolledig houdt aan de overeenkomst/voorwaarden welke hij aangegaan is met iMediaStars.
b. Als de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen niet nakomt ten aanzien van de genoemde verplichtingen in deze voorwaarden.
8.6 Indien iMediaStars een overeenkomst beëindigd zal dit schriftelijk worden aangegeven. Tevens zal schriftelijk de reden van beëindiging genoemd worden. De verplichting van betalingen van de opdrachtgever aan iMediaStars komen niet te vervallen en worden in rekening gebracht.

9. Levering

9.1 iMediaStars levert de werkzaamheden op binnen de termijn die in de offerte staat aangegeven. Hiervan kan worden afgeweken indien er tijdens de uitvoering anders is afgesproken. Na ondertekening (tevens goedkeuring) van de offerte verplicht de opdrachtgever volledige medewerking te geven aan de uitvoering van de realisatie van de werkzaamheden. Nalatigheid hiervan is geen reden tot het niet uitdienen van de opdracht en dus zal het totaalbedrag na de opleverdatum in rekening worden gebracht.
9.2 Websites worden in een redelijke termijn opgeleverd mits anders is afgesproken. Na aanvang van de werkzaamheden hanteren wij maximaal 6 maanden ontwikkelingstijd inclusief gratis support.
9.3 Business apps worden opgeleverd binnen een redelijke termijn van 4 weken mits anders is afgesproken. Een Business app wordt enkel opgeleverd indien alle benodigdheden (content) zijn aangeleverd door de klant zoals o.a. teksten en afbeeldingen en App Store benodigdheden (beschrijvingen).
9.4 Verzendingen van goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele risico’s zijn volledig voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren of af te zien van de ontvangst van goederen of de betaling te voltooien. Ook kan er geen schadevergoeding worden verhaald.

10. Wederzijdse verplichtingen

10.1 Tenzij anders is afgesproken mag iMediaStars de website of app van opdrachtgever gebruiken voor promotiedoeleinden en publiciteit.
10.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanvoer van alle gegevens en materialen.

11. Overmacht

11.1 Onder overmacht, welke betrekking heeft op de overeenkomst, wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

11.2 Indien overmacht het onmogelijk maakt om de overeenkomst na te komen is iMediaStars niet verplicht aan de verplichtingen na te komen. In dit geval kan de overeenkomst worden ontbonden.
11.3 Wanneer er sprake is van overmacht is iMediaStars gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dat geschiedt zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij derhalve tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
11.4 Onder overmacht om aan de verplichtingen van iMediaStars te voldoen welke niet aan ons kan worden toegerekend en waardoor nakoming van de overeenkomst niet tot stand kan komen of in zo ernstige mate belemmert, dat die nakoming niet van iMediaStars kan worden verwacht.
11.5 iMediaStars is niet aansprakelijk voor gevolgschade veroorzaakt door andere betrokken partijen als hostingprovider, domeinnaam resgistrant of anderen.

12. Derden

12.1 iMediaStars kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor prijswijzigingen van bijvoorbeeld hostingproviders. Dit geldt ook voor andere derde partijen. Indien dit van toepassing is zal iMediaStars dit dan ook door berekenen.
12.2 Voor het verzenden van pushberichten via ons app-systeem maken wij gebruik van Firebase, een app-ontwikkelingsplatform, en OneSignal. Indien er kosten verbonden zijn aan het verzenden van pushberichten, komen deze kosten voor rekening van de klant. De specifieke kosten en tarieven kunnen variëren en zijn afhankelijk van het gebruik van Firebase en OneSignal.
12.3 Wij behouden ons het recht voor om de kosten voor het verzenden van pushberichten aan te passen indien Firebase of OneSignal wijzigingen aanbrengt in hun tariefstructuren. Eventuele wijzigingen in kosten zullen tijdig aan de klant worden gecommuniceerd.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Het door iMediaStars vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van iMediaStars.

14. Webruimte / data- e-mailverkeer

14.1 Het data/e-mailverkeer voor websites is beperkt tot een toegestane hoeveelheid welke bij het pakket wordt aangeboden. Indien er meer dataverkeer van toepassing is wordt er per 1024 MB (1GB) 2,50 EURO in rekening gebracht. Indien van toepassing kan iMediaStars een voorschot claimen.
14.2 Webruimte is beperkt tot een toegestane hoeveelheid welke bij het pakket wordt aangeboden. Indien er meer webruimte wordt verbruikt dan wordt per 100MB 2,50 EURO excl. 21% BTW in rekening gebracht. Indien van toepassing kan iMediastars een voorschot claimen.

15. Buitengebruikstelling

15.1 iMediaStars heeft het recht om geleverde diensten of producten buiten gebruik te stellen, tijdelijk buiten gebruik te stellen indien de opdrachtgever haar verplichtingen aangaande de overeenkomst niet nakomt of in strijd handelt met de voorwaarden. Indien een dergelijk voorval zich voordoet zal iMediaStars de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren. De verplichtingen tot betalingen voor de opdrachtgever komen hiermee niet te vervallen.

16. Onderhoud van de app of website en onderhoudscontracten

16.1 Deze voorwaarden gelden voor een onderhoudscontract met een looptijd van één jaar.
16.2 Kosten voor een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf worden voldaan, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract.
16.3 Met onderhoud van de app of website wordt bedoeld het verkrijgen, verzamelen en verwerken van gegevens en data op de bestaande website pagina’s welke aangeleverd worden door de opdrachtgever.
16.4 Met onderhoud van de app of website wordt bedoeld het toevoegen van nieuwe teksten of wijzigen van reeds bestaande teksten. Teksten dienen door de opdrachtgever te worden aangeleverd.
16.5 Onderhoud is bij iMediaStars in uren per maand. Indien er uren over zijn kunnen deze worden meegenomen naar de volgende maand. Na één jaar vervallen alle uren en kunnen niet worden meegenomen het nieuwe jaar in. Aanvullende uren worden berekend volgens het uurtarief.
16.6 iMediaStars onderhoudt indien het nodig is het contact met het hostingbedrijf.
16.7 De opzegtermijn is drie maanden voor het einde van de CED.
16.8 Indien ten behoeve van de geleverde diensten, zaken en/of de ontwikkelde website tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de opdrachtgever conform de hierin opgenomen dan wel de gebruikelijke procedures van de opdrachtnemer eventuele gebreken aan de opdrachtnemer melden. Na ontvangst van een melding zal de opdrachtnemer naar beste vermogen de gebreken herstellen.
16.9. Indien partijen voor de onderhoudsovereenkomst een periodieke vergoeding zijn overeengekomen, zal herstel kosteloos plaatsvinden, tenzij in de onderhoudsovereenkomst anders is bepaald. De opdrachtnemer kan de kosten van de (herstel)werkzaamheden altijd afzonderlijk in rekening brengen ingeval er sprake is van gebruiksfouten van de opdrachtgever, van andere niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de software, website of het resultaat van de geleverde diensten door anderen dan de opdrachtnemer is gewijzigd of wordt onderhouden.
16.10. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:
A. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
B. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
C. herstel van eventueel verloren gegane gegevens.

16.B Risico van opslag informatie

16.B.1 De opdrachtnemer zal alle van de opdrachtgeverontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen om het verloren gaan van of ongewenste toegang (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, hackers e.d.) tot deze informatie te voorkomen.
16.B.2. De opdrachtnemer is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau. De opdrachtgever moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de opdrachtnemer verstrekte documenten en bestanden.

17. Diverse bepalingen

17.1 Indien een bepaling van de voorwaarden van iMediaStars niet van toepassing zijn naar oordeel van een bevoegde rechter, dan zal deze bepaling aangepast worden. Overige bepalingen welke zijn opgenomen in de voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.
17.2 iMediaStars beroept zich met alle aanbiedingen en overeenkomsten op het Nederlands recht.
17.3 iMediastars behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook met betrekking tot reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen nadat het bekend is gemaakt via de website.
17.4 iMediaStars behoudt zich het recht indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn om geleverde producten/diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

© 2024 iMediaStars. Alle Rechten Voorbehouden.

Chat openen
1
Hulp nodig?
Hallo en welkom op onze website! Ik ben Michael, jouw partner voor web- en app-projecten.

Heb je specifieke vragen of wil je meer informatie? Laat het me gerust weten, ik help je graag verder! 💬